Kế hoạch sử dụng thiết bị năm học 2020-2021

Kế hoạch sử dụng thiết bị năm học 2020-2021

1. Thông báo về việc sử dụng, phiếu báo, phần mềm thiết bị dạy học năm 2020-2021

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thiết bị

3. Hướng dẫn các thao tác trên phần mềm quản lý thiết bị

4. Hướng dẫn khai báo bài học có sử dụng thiết bị

Leave a Reply

Your email address will not be published.