Khảo sát chất lượng khối 12 năm học 2020 – 2021 lần thứ 1

Khảo sát chất lượng khối 12 năm học 2020 – 2021 lần thứ 1

01. Lịch khảo sát chất lượng

02. Danh sách học sinh và số báo danh

03. Kết quả kháo sát chất lượng – lần 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.