TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong nhiệm kì qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đồng thời góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi Đảng ủy, BGH nhà trường, các tổ chức, đoàn thể, cán bộ GV và học sinh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác GDQP-AN.

Nhiệm kì 2015-2020 công tác GDQP-AN của đơn vị đạt những kết quả nổi bật sau:

– Cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh, Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, v.v. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, BGH nhà trường đã tổ chức tốt công tác xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan, các tiểu ban phòng chống thiên tai bão lụt, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, chỉ đạo Đoàn thanh niên thành lập đội thanh niên xung kích, CLB tự quản…  với vai trò làm nòng cốt đã tích cực chủ động triển khai thực hiện với nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh nhà trường  thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động  hiệu quả dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng.
-Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhà trường  đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 cho cán bộ  cấp ủy, ban giám hiệu( 4 đ/c), đối tượng 4 là đội ngủ cốt cán từ TPCM trở lên có 23 đ/c theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình đề ra.

– Phối hợp tốt với Đảng ủy, UBND các xã vùng Ròn, đồn công an cảng La, trạm ra đa 535, đồn biên phòng Ròn…trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

– Hoàn thành chương trình giảng dạy chính khóa bộ môn GDQP-AN cho học sinh nhằm trang bị cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, các kĩ năng quân sự cơ bản, nâng cao nhận thức, xác định rõ hơn nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay. 100% học sinh hoàn thành chường trình GDQP-AN, tỉ lệ khá, giỏi chiếm hơn 60%. Kết quả hội thao GDQP-AN cấp tỉnh năm 2015 đạt giải nhì toàn đoàn, năm 2017 đạt đơn vị khá toàn tỉnh.

 – Phối hợp với cơ quan quân sự huyện Quảng Trạch trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV đúng theo qui định. 
– Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho CBGV và học sinh được quan tâm đẩy mạnh qua các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như kỉ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, ngày thành lập QĐND VN 22/12, các hoạt động NGLL của Đoàn thanh niên … thu được kết quả tích cực. Hoạt động phát thanh của Đoàn thanh niên có các chuyên mục tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là biển, đảo của Tổ quốc.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, nhận thức chính trị về công tác quốc phòng an ninh ở 1 số CB-GV, học sinh chưa cao. Giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh đào tạo chính qui còn thiếu, chất lượng dạy – học môn học còn thấp do giáo viên chủ yếu là kiêm nhiệm đào tạo ngắn hạn, kỹ năng thực hành của học sinh còn hạn chế  như nội dung bắn súng, điều lệnh đội ngũ…  CSVC, sân bãi phục vụ giảng dạy bộ môn GDQP còn thiếu.

BCH Đảng bộ trường THPT Quang Trung

Trong những năm tới, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta rất nặng nề, đan xen thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn. Theo đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có những nội dung mới, yêu cầu mới, đòi hỏi  Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể, cán bộ giáo viên và học sinh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào những trọng tâm sau:
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh. Trước hết, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường  tiếp tục quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò của các tổ chức, đoàn thể; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh  cấp trường.

3. Đẩy mạnh đổi mới PPDH bộ môn GDQP, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, sân bãi phục vụ công tác dạy học và hoạt động GDQP-AN.

5. Tổ chức kiện toàn lực lượng  TVCQ, phối hợp với BCH quân sự huyện Quảng Trạch về công tác huấn luyện DQTV, huấn luyện hội thi, hội thao.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn GDQP-AN, từng bước chuẩn hóa giáo viên theo lộ trình hướng dẫn của cấp trên.

7. Tăng cường phối hợp với đồn biên phòng Ròn, công an cảng La, công an các xã vùng Ròn về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.

8. Phát huy tính tiên phong của các lực lượng xung kích của Đoàn thanh niên. Vai trò của các tiểu ban phòng chống thiên tai, lũ lụt, phòng cháy chữa cháy, an ninh trường học….          

Người viết: Nguyễn Thanh Bình

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.