Kế hoạch Tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trường, huấn luyện, thi đấu tại hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Tỉnh Năm học 2021-2022

– Căn cứ thông tư  số 23/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trong trường trung học phổ thông;

– Căn cứ công văn số 3286 của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh năm  học 2021 – 2022;

– Căn cứ kế hoạch năm học 2021 – 2022 của trường THPT Quang Trung;

– Tổ TD – QP Trường THPT Quang Trung xây dựng kế hoạch hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh  cấp trường  và huấn luyện đội tuyển tham gia hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Tỉnh năm học 2021 – 2022 như sau.

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

 Nhằm tổ chức đánh giá  việc giảng dạy và học tập GDQP – AN năm 2021- 2022 của giáo viên và học sinh trường THPT Quang Trung, tiến tới việc tham dự hội thao GDQP – AN Cấp Tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2022.

2. Yêu cầu

 – Các giáo viên giảng dạy GDQP – AN tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch hội thao GDQP – AN cho học sinh nhằm đạt thành tích cao.

 – Các bộ phận được giao nhiệm vụ và Tổ TD – QP tổ chức hội thi, làm tốt công tác chuẩn bị, đánh giá khách quan, trung thực, nâng cao trình độ nhận thức của học sinh về Quốc Phòng – An Ninh thuộc đối tượng học sinh cấp THPT;

 – Quản lý, duy trì chấp hành nghiêm các qui định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi hội thi, xây dựng tinh thần đoàn kết, thi đua lẫn nhau giữa các học sinh, các tập thể khối lớp;

– Tổ chức tuyển  đội tuyển, huấn luyện và  dự thi cấp tỉnh đạt kết quả cao.

Xem toàn bộ kế hoạch tại đây

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.