Author: Dat Le (Le Dat)

Home / Dat Le
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN
Tháng Hai 25, 2020Tháng Hai 25, 2020
Bài viết

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ NGỮ VĂN

KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;Căn cứ công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày...